برچسب محصول - Gplus Q10 GMC-636 Dual SIM 32GB Mobile Phone